Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím
 • Záverečná správa za školský rok 2021/2022

 • SOŠÁK - RETRO špeciál 60

 • Centrum odborného vzdelávania a prípravy

            Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Strednej odbornej škole technickej v Čadci bolo zriadené od 24. novembra 2011 na dobu neurčitú. Hlavným cieľom COVaP je zabezpečovanie odborného vzdelávania a prípravy na výkon daného povolania a odborných činností.

       COVaP zabezpečuje úlohy, najmä:

  § výchovno - vzdelávací proces žiakov stredných odborných škôl s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenia absolventov na trhu práce,

  § praktické odborné vzdelávanie a prípravu pre žiakov stredných odborných škôl,

  § rekvalifikačné kurzy pre záujemcov a firmy,

  § celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce,

  § koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kvalifikácie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy,

   § spoluprácu so základnými školami, najmä v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy a uplatnenia absolventov sa na trhu práce (napr. formou vedenia záujmových krúžkov v spolupráci so strednou odbornou školou, zabezpečovanie exkurzií vo výrobných závodoch, organizovanie dňa otvorených dverí, prezentácie profesií organizovaných na základných školách a realizácie náborov),

  § účasť zamestnávateľov na maturitných a záverečných skúškach,

  § motivovanie žiakov a oceňovanie (napr. umožniť sebarealizáciu žiakov, prezentácie prác žiakov na rôznych podujatiach, štipendiá so zamestnávateľmi, organizovanie voľného času pre žiakov formou mimoškolskej činnosti),

  § poskytovanie odborného poradenstva vo všetkých odboroch, v ktorých sa zabezpečuje odborné vzdelávanie a príprava.

       COVaP slúži, najmä:

  - pre žiakov strednej odbornej školy, pri ktorej je zriadené,

  - pre ostatných žiakov stredných odborných škôl, ktorí sa vzdelávajú v príbuzných odboroch,

  - pre zamestnávateľov, ktorí prispievajú na činnosť COVaP,

  - pre iných zamestnávateľov, ktorí požadujú zmenu kvalifikácie svojich zamestnancov alebo zvyšovanie ich kvalifikácie v danom odbore,

  - pre akékoľvek tretie osoby so záujmom o vzdelávanie v danom odbore.

 • Víťaz súťaže WELD SKILL 2021

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Okružná 693, 022 01 Čadca
 • +421 414327648

  EDUID 100007127

Fotogaléria