Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Autoelektronika AUE
Automatické riadenie AUR
Automatizácia AUT
Automatizácia obrábacích strojov AZA
Automatizácia strojárskej výroby ASV
Automobilová technika a technológia ATN
Automobilové diely a príslušenstvo ADP
Automobily AUO
Biológia BIO
Cestná a mestská doprava CES
Colná deklarácia COD
Cvičenia z technológie CTC
Číslicová technika CIS
Číslicovo riadené obrábacie stroje CRS
Dejepis DEJ
Diagnostika a opravy automobilov DOA
Doprava a preprava DAP
Dopravná a prepravná prevádzka DPR
Dopravná geografia DOG
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a podnikanie EPO
Ekonomika a účtovníctvo EKU
Elektrické merania ELR
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektroenergetické zariadenia EKT
Elektronika ELE
Elektronika motorových vozidiel EMZ
Elektropríslušenstvo ELI
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnické materiály EOT
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnika motorových vozidiel EMW
Elektrotechnológia ELG
Elektrozariadenia motorových vozidiel EMO
Energetika ENR
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geodézia GED
Grafické informačné systémy GSY
Grafické systémy GRS
Grafické systémy v odbore GSO
História automobilizmu HIA
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika v odbore IOD
Kancelárska technika KTA
Klampiarska technológia KLA
Komunikácia KMU
Komunikácia a komunikačná technika KKT
Konštrukcia a opravy automobilov KOA
Konštrukčné cvičenia KOC
Kontrola a meranie KOM
Kreslenie a konštrukcia strihov KKS
Manažment MNZ
Manažment a marketing MMR
Manažment práce prijímacieho technika MPB
Manažment v doprave MAD
Marketing MKT
Matematika MAT
Materiály MTE
Meracie systémy MES
Merania v silnoprúdovej technike MRS
Meranie MNI
Meranie a regulácia MER
Meranie na elektronických zariadeniach MRZ
Metrológia MET
Mikropočítače MIK
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodno-prepravná činnosť cestnej a mestskej dopravy OPC
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odevná technológia ONA
Odevné materiály OVN
Opravárenstvo a diagnostika OAD
Organizácia a technika OAT
Palivové sústavy PAS
Plynárenstvo PNS
Počítačová grafika POG
Počítačové siete PCI
Podnikanie v doprave PDP
Podvozky POV
Práca s počítačom PCP
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prevádzka cestnej a mestskej dopravy PDZ
Prevádzka servisu a predaja vozidiel PZX
Prevodovky a motory PRM
Príprava a realizácia stavieb PLZ
Príslušenstvo vozidiel PRV
Programovanie PRO
Programovanie automatizačných zariadení GAZ
Programovanie CNC strojov PCM
Programovanie strojov a zariadení PGZ
Programové vybavenie počítačov SWW
Riadenie odevnej výroby RDE
Riadiace systémy RIS
Rozvod a využitie elektrickej energie RVE
Rozvod elektrickej energie REE
Ruský jazyk RUJ
Servisno-informačné systémy SIS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Stavebná technológia SBN
Stavebné konštrukcie STK
Stavebné materiály STL
Strojárska technológia STT
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Strojopis a hospodárska korešpondencia SHK
Súčiastky prístrojov SUP
Suché technológie SUG
Systémy riadenia kvality SQK
Technická mechanika TNI
Technická príprava výroby TPV
Technické kreslenie TCK
Technické meranie TMN
Technické vybavenie počítačov HWW
Technológia TEC
Technológia montáže TMO
Technológia montáže a opráv TOO
Technológia obrábania TLB
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Triednická hodina THF
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Voliteľný predmet VOP
Vykurovanie VYN
Výpočtová technika VYT
Výrobné konštrukcie VKS
Využitie elektrickej energie VYU
Základy automatického riadenia ZRI
Základy ekológie ZEK
Základy ekonomiky autoservisu a predaja vozidiel ZEI
Základy elektroniky ZEN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy logistiky ZKG
Základy manažmentu ZMA
Základy stavebnej mechaniky ZLA
Základy strojárstva ZLR
Základy technickej mechaniky ZYT
Zasielateľstvo ZSI
Zásobovanie plynom ZAL
Zdravotné inštalácie ZTN

© aScAgenda 2023.0.1389 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.12.2022

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Okružná 693, 022 01 Čadca
  • +421 414327648

    EDUID 100007127

Fotogaléria