Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

 

Študijné odbory

 

2411 K mechanik nastavovač

Profil absolventa:

Je schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, pre ktorú je potrebné úplné stredné vzdelanie, pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činnosti, technickej prípravy výroby, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu. Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívnu informačnú techniku.

 

 2413 K mechanik strojov a zariadení

Profil absolventa:

Je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických a programovaných strojoch a zariadeniach. Zvláda diagnostikovanie a odstraňovanie porúch pri dodržaní predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vie vykonávať opravy strojov a zariadení, ich montáž a demontáž.

 

2697 K mechanik elektrotechnik

Profil absolventa:

Vie samostatne zostaviť, vyrobiť a opraviť elektronické zariadenia, zariadenia nízkofrekvenčnej, audio a video techniky. Dokáže pracovať a programovať na počítači. Ovláda prácu s riadiacimi programovateľnými modulmi. V oblasti informačných technológií, pozná princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí elektronických počítačov. V oblasti silnoprúdovej techniky pozná spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie od zdroja až po elektrický spotrebič.  V oblasti tepelnotechnických a energetických zariadení pozná spôsob prevádzkovania energetických zariadeni na výrobu, rozvod a reguláciu dodávky tepla. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa "Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike".

 

 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Profil absolventa:

Schopný samostatne vykonávať technicko - hospodárske funkcie v oblasti stavebníctva, ako i v ostatných odvetviach hospodárstva, vie čítať a zhotoviť stavebné výkresy jednoduchej stavby, vypracovať projekt jednoduchého stavebného objektu v špecializácii zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania, vykonávať montáž a opravy potrubia, armatúr, dopravných a meracích zariadení v kotolniach a strojovniach. Vie vykonať opravy teplovodných nízkotlakových systémov ústredného vykurovania s kotolňami a strojovňami. Dokáže posúdiť priame a nepriame vplyvy svojej činnosti na životné prostredie, hodnotiť ich a zaujímať k nim zodpovedné stanovisko.

 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Profil absolventa:

Schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, ale predovšetkým vie obsluhovať a programovať automatizované stroje a zariadenia pri dodržaní bezpečnostných predpisov ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energií. Pozná základnú obsluhu počítača potrebnú pre vytvorenie technickej a technologickej dokumentácie vo výrobe, vie vytvoriť riadiace programy pre stroje a zariadenia a simulačné programy pre výrobu. Ovláda spravovanie technickej dokumentácie s využitím CAD/CAM systémov. Vie urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonávaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov.

 

 

 

Učebné odbory

 

2464 H strojný mechanik

Profil absolventa:

Absolvent učebného odboru strojný mechanik pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti strojov a zariadení je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií, ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a rezania kyslíkom. Pozná podstatu a organizáciu montážnych prác, ovláda technologické postupy pri montáži, kontrole a funkčnosti strojov a zariadení.

 

2487 H 01 autoopravár - mechanik

Profil absolventa:

Je odborný pracovník, schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel, pozná dielenskú dokumentáciu výrobcu a technologické postupy. Pri práci je schopný použiť štandardnú meraciu a diagnostickú techniku.

 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Profil absolventa:

Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy elektrických zariadení motorových vozidiel. Pri práci je schopný použiť štandardnú meraciu a diagnostickú techniku. Pozná technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a používať, pozná základné druhy materiálov a polotovarov používaných v elektrotechnike.

 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Profil absolventa:

Absolvent získa vedomosti pre prácu s elektrickými zariadeniami, ovláda spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, základy riadenia a merania v silnoprúdovej technike. Ovláda funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa "Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike".

 

3678 H inštalatér

Profil absolventa:

Samostatne vie vykonávať inštalatérske práce v objektoch bytovej a priemyselnej výstavby – montáž s demontáž domovej kanalizácie, klásť kanalizačné potrubie pre teplú a studenú vodu, vykonávať tlakové skúšky tesnosti, osadzovať hydranty, montovať všetky druhy ústredného vykurovania. V tomto odbore získa základy zvárania.

 

 2433 H obrábač kovov

Profil absolventa:

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných obrábacích strojoch s rozličným stupňom automatizácie, uplatniť sa pri obsluhe CNC strojov. Nadobudnuté poznatky a zručnosti využíva na výkon práce pri strojnom obrábaní materiálov sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním.

 

Nadstavbové štúdium - denná forma

 

2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

Profil absolventa:

Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý je pripravený vykonávať činnosti v odvetví elektroniky. Vie ovládať, zostaviť a opraviť široké spektrum zariadení v oblasti organizačnej a výpočtovej techniky. Ovláda funkčné vlastnosti elektronických prvkov, súčiastok, základných konštrukčných obvodov. Vie zvoliť optimálne pracovné postupy pri výrobe, montáži, údržbe, nastavovaní, kontrole elektronických zariadení. Ovláda metodiku meraní a technologických postupov vo svojom odbornom zameraní.

 

2414 L strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Profil absolventa:

Samostatne zvládne diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vie obsluhovať a využívať meracie a regulačné zariadenia, vykonávať špecifické opravy, montáž a výrobu súčiastok a mechanizmov, zostaviť, nastaviť a vykonať funkčné skúšky. Pozná metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín, rozumie automatizačným a počítačovým systémom.

 

 

 

     

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Okružná 693, 022 01 Čadca
  • +421 414327648

Fotogaléria