Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

 

Študijné odbory

 

2411 K mechanik nastavovač

Absolvent získa: maturitné vysvedčenie a výučný list.

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov na samostatnú prácu s programovo riadených CNC strojov, konvenčných strojov a meracích prístrojov pri strojárskej výrobe. Absolvent vie samostatne čítať technické výkresy, normy a technologické pracovné postupy. Počas štúdia nadobudne absolvent zručnosti aj v oblasti CAD/CAM programov (kreslenie a programovanie pomocou PC). Má široké uplatnenie v technologicky vyspelých firmách.
Po ukončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

 

 2413 K mechanik strojov a zariadení

Absolvent získa: maturitné vysvedčenie a výučný list.

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov pre ručné a strojové spôsoby obrábania, výroby súčiastok vrátane montáže, demontáže a opravy strojov a zariadení. Súčasťou štúdia je získanie zručnosti v kreslení pomocou CAD programov (kreslenie pomocou PC). Absolvent počas štúdia získa základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2.
Po ukončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

 

2697 K mechanik elektrotechnik

Absolvent získa: maturitné vysvedčenie, výučný list a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov (výberom z jednej zo štyroch oblastí od tretieho ročníka) s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti v širokospektrálnej elektrotechnike.
Automatizačná technika – ovláda výrobu, diagnostiku a údržbou elektrotechnických a elektronických automatizačných zariadení.
Informačné technológie – vie samostatne zostaviť a opraviť výpočtovú techniku, s ktorou dokáže výborne pracovať.
Silnoprúdová technika – pozná spôsob výroby, rozvodu a využitia elektrickej energie.
Tepelno-technické a energetické zariadenia – pozná spôsob výroby, rozvodu a využitia elektrickej a tepelnej energie. Absolvent získa navyše zváračský preukaz v rozsahu základného kurzu zvárania (oblasť tepelno-technické a energetické zariadenia).
Po ukončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

 

 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Absolvent získa: maturitné vysvedčenie a výučný list.

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov na montáž, demontáž rozvodov, systémov inžinierskych sietí vykurovania, vodovodov, kanalizácie, rozvodu plynu, spravovanie kotolní a teplární. Absolvent vie ovládať moderné digitálne prvky riadenia vykurovania, klimatizácií a iných energetických zariadení. Počas štúdia nadobudne zručnosti v CAD programoch (kreslenie pomocou PC) a absolvuje zvárací kurz na jednu z metód zvárania.
Po ukončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Absolvent získa: maturitné vysvedčenie, výučný list a zvárací preukaz.

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov pre obsluhu programovo riadených obrábacích a zváracích zariadení. Súčasťou štúdia je získanie vedomostí a zručností z oblasti obrábania a zvárania materiálov, vytváranie technickej dokumentácie pomocou CAD/CAM softvérom (kreslenie a programovanie pomocou PC), obsluha zváracích robotov a manipulátorov. Absolvent počas štúdia získa základný kurz zvárania. Po ukončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

 

 

 

Učebné odbory

 

2464 H strojný mechanik

Absolvent získa: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list a zváračský preukaz.

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov pre opravu strojov a zariadení. Žiak získa nielen znalosti zručného obrábania, ale aj zo strojného. Vie diagnostikovať poruchy a následne vykonať opravu a údržbu zariadení. Jeho zručnosti sa dajú využiť aj v oblasti montáži rôznych technických zariadení. Počas štúdia absolvuje zvárací kurz na jednu z metód zvárania.

Žiak po skončení štúdia môže pokračovať v nadstavbovej forme štúdia s cieľom získať maturitné vysvedčenie.

 

2487 H 01 autoopravár - mechanik

Absolvent získa: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov na samostatnú prácu pri údržbe, servise a opravách cestných motorových vozidiel. Ovláda diagnostiku cestných motorových vozidiel, je schopný používať modernú diagnostickú a výpočtovú techniku. Žiakom je umožnené počas štúdia absolvovanie zváračského kurzu. Po ukončení štúdia majú široké uplatnenie napr. v servisoch, STK, v automobilovej výrobe, v kamiónovej doprave a pod.
Žiak po skončení štúdia môže pokračovať v nadstavbovej forme štúdia s cieľom získať maturitné vysvedčenie.

 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Absolvent získa: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov pre prácu s elektrickými zariadeniami, ovláda spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, základy riadenia a merania v silnoprúdovej technike. Ovláda funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike".
Žiak po skončení štúdia môže pokračovať v nadstavbovej forme štúdia s cieľom získať maturitné vysvedčenie.

 

3678 H inštalatér

Absolvent získa: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list a zváračský preukaz.

Učebný odbor je určený pre chlapcov. Odbor pripravuje absolventov na montáž, demontáž rozvodov, systémov inžinierskych sietí klasického a podlahového vykurovania, vodovodov, kanalizácie, rozvodu plynu a údržbu kotolní a teplární. Počas štúdia absolvuje zvárací kurz na jednu z metód zvárania.
Žiak po skončení štúdia môže pokračovať v nadstavbovej forme štúdia s cieľom získať maturitné vysvedčenie.

 

 

Nadstavbové štúdium - denná forma

 

2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

Absolvent získa: maturitné vysvedčenie a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Absolvent vie obsluhovať rôzne elektronické zariadenia súvisiace so zabezpečovacou a výpočtovou technikou. Odbor pripravuje absolventov pre opravu, údržbu zabezpečovacej a výpočtovej techniky. Počas štúdia získa zručnosti v oblasti CAD programov. Pozná štruktúru, vie konfigurovať a diagnostikovať zostavu PC.
Po ukončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

 

 

2414 L strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Absolvent získa: maturitné vysvedčenie.

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor pripravuje absolventov pre montáž, opravu prístrojov, strojov a zariadení vrátane moderných CNC strojov. Absolvent vie obsluhovať meracie zariadenia. Počas štúdia získa zručnosti v oblasti CAD programov. Absolvuje odbornú prax vo svojom odbore vo firmách. Po ukončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

 

 

 

 

     

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Okružná 693, 022 01 Čadca
  • +421 414327648

    EDUID 100007127

Fotogaléria